Biểu mẫu Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ; Quản lý Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm Y tế

 

Biểu mẫu Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ; Quản lý Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Biểu mẫu Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ; Quản lý Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm Y tế.

DANH MỤC

BIỂU MẪU QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; QUẢN LÝ S BHXH, THẺ BHYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

Số TT

Tên mẫu biểu

Ký hiệu

Thời gian lập

Số bản lập

Trách nhiệm lập

Nơi nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Mẫu biểu liên quan đến đơn vị, người tham gia

1

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

TK1-TS

Khi có phát sinh

01

Người tham gia

Cơ quan BHXH

2

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

TK3-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị

Cơ quan BHXH

3

Bảng kê thông tin

D01-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị

Cơ quan BHXH

4

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BHN

D02-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị

Cơ quan BHXH

5

Danh sách người chỉ tham gia BHYT

D03-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị, UBND xã, đại lý thu

Cơ quan BHXH, cơ quan QL đối tượng

6

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

D05-TS

Khi có phát sinh

01

Đại lý thu

Cơ quan BHXH

II

Mẫu biểu nghiệp vụ trong Ngành

1

Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

D02a-TS

Khi có phát sinh

01

Quản lý thu

Lưu

2

Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

D03a-TS

Khi có phát sinh

01

Qun lý thu

Lưu

3

Danh sách đơn vị Thuế quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

D04a-TS

Khi có phát sinh

01

Khai thác&TN

4

Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động

D04b-TS

Khi có phát sinh

01

Quản lý thu

5

Danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

D04c-TS

Khi có phát sinh

01

Qun lý thu

6

Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

D04d-TS

Khi có phát sinh

02

Quản lý thu, Khai thác&TN

7

Thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

D04e-TS

Khi có phát sinh

02

Quản lý thu, Khai thác&TN

Đơn vị

8

Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN cho người lao động

D04h-TS

Khi có phát sinh

01

Quản lý thu

Khai thác&TN

9

Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

D04k-TS

Khi có phát sinh

01

Khai thác&TN

10

Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

D04m-TS

Khi có phát sinh

01

Khai thác&TN

.

11

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

D05a-TS

Khi có phát sinh

01

Quản lý thu

Lưu

12

Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ

D06-TS

Hằng quý

02

Quản lý thu

Cơ quan tài chính

13

Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

D08a-TS

Hng tháng

01

Quản lý thu

Đại lý thu

14

Danh sách cấp sổ BHXH

D09a-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp Sổ, thẻ

Đơn vị

15

Danh sách cấp thẻ BHYT

D10a-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp S, thẻ

Đơn vị

16

Phiếu trả hồ sơ

C02-TS

Khi có phát sinh

02

Thu, ST, CSXH

17

Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

C03-TS

Hằng quý

02

Quản lý thu

Kế hoạch – Tài chính

18

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

C06-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp Sổ, thẻ

19

Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

C07-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp Sổ, thẻ

20

Phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

C08-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp Sổ, thẻ

21

Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

C10-TS

Khi có phát sinh

02

Cấp Sổ, thẻ

BHXH cấp trên

22

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

C12-TS

Hằng tháng

02

Quản lý thu

Đơn vị

23

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

C13-TS

Hằng năm

02

Cấp S, thẻ

Đơn vị

24

Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT

C16-TS

Khi có phát sinh

02

Cơ quan BHXH

Đơn vị, người tham gia

25

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

C17-TS

Khi có phát sinh

01

Quản lý thu

Đại lý, KHTC

26

Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

S04-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp S, thẻ

27

Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

S05-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp Sổ, thẻ

28

Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

S06-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp Sổ, thẻ

29

Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

S07-TS

Khi có phát sinh

01

Cấp Sổ, thẻ

30

Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

B01-TS

Hằng tháng (quý)

02

QL Thu; cấp sổ, thẻ

BHXH cấp trên

31

Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

B02a-TS

Hằng quý, năm

02

Quản lý thu

BHXH cấp trên

32

Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

B02b-TS

Hằng quý, năm

02

Quản lý thu

BHXH cấp trên

33

Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

B03-TS

Hng tháng

02

Quản lý thu

Quản lý nợ

34

Báo cáo tình hình nợ của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

B03a-TS

Hằng quý, năm

02

Quản lý nợ

BHXH cấp trên

35

Danh sách truy thu cộng ni thời gian

B04a-TS

Hằng quý

02

Qun lý thu

BHXH cấp trên

36

Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

B04b-TS

Hằng quý

02

Qun lý thu

BHXH cấp trên

37

Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

B04c-TS

Hằng quý

02

Cấp S, thẻ

BHXH cấp trên

38

Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

B05-TS

Hằng quý

02

Qun lý thu

Giám định BHYT, KHTC

39

Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

B06-TS

Hằng tháng

02

Quản lý thu

BHXH cấp trên

40

Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

K01-TS

Hằng năm

02

Quản lý thu

BHXH cấp trên

41

Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

K02-TS

Hằng năm

02

Cấp Sổ, thẻ

BHXH cấp trên

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Biểu mẫu Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ; Quản lý Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm Y tế.